MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

วิปัสสนาญาณ

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 - 11:44 น.
AA 14
วิปัสสนาญาณ  : 

โดยการ..พิจารณาหาความชั่วของตัว ..แล้วให้ระงับเสีย ...เมื่อมีจิตเมตตาปราณี จิตจะอยู่ในอารมณ์แช่มชื่น ปลอดจากกิเลส เหมาะแก่การ ให้จิตพิจารณาขันธ์ห้าว่า ... จิตเดิมเรานั้นบริสุทธิ์อิสระมาก แต่หลงติดเป็นกายใจขันธ์ห้า เกิดอุปาทานว่า กายใจขันธ์ห้านี้คือตัวเราของเรา แท้จริงขันธ์ห้าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราคือจิตที่เข้ามาอาศัย เรือนร่างหรือขันธ์ห้านี้ เป็นการชั่วคราว แต่ตกอยู่ในอิทธิพลของความไม่รู้(อวิชชา) ยึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเรา จึงถูกกิเลสตัณหาครอบงำจนไร้สติ ไม่ช้าขันธ์ห้ามันพังทลายไป จิตเราก็จะกลับไปสู่ชาติสู่ภพอันเป็นไปตามจิตคติ ด้วยอำนาจของผลกรรม เมื่อจิตรู้อย่างนี้แล้วได้ชื่อว่าจิตผู้นั้น ปราศจากกิเลส ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เรียกว่า กัมมัญญตาจิตเป็นสภาพจิตที่ทรงอยู่ในอุปจารสมาธิ จิตจึงมีพลังสามารถนำวิปัสสนาญาณ...มาให้ปรากฏแก่ใจได้ วิปัสสนา คือการเข้าสติปัฏฐานสี่พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง จนมี “กัมมัญญตาจิต” หมายถึงจิตเป็นสมาธิปลอดจากกิเลสเหมาะแก่การวิปัสสนา ก็คือ อุปจารสมาธิก่อนเข้าฌาน1 ซึ่งเป็นอารมณ์จิต ที่อาจสามารถเกิดทิพจักขุญาณได้ในสมถะสมาธิ หรือเกิดวิปัสสนาญาณได้ในสติปัฏฐานถาวนา สติปัฏฐานสี่นั้น ก็คือการเข้ากรรมฐาน คิดพิจารณาสภาพปัจจุบันของ กาย เวทนา จิต หรือธรรม เมื่อมีกัมมัญญตาจิต ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณ ซึ่งทำให้ต่างจากการคิดพิจารณาด้วยสมองในช่วงแรก เพราะจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส จะรับรู้ไปทันทีเต็มๆ รู้แจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น จนชัดเจนว่า กายใจขันธ์ห้านี้มิใช่เรา เราคือจิต และรู้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะจิตบริสุทธิ์มีพลังมากแม้แต่สมองตัวเราเองก็ไม่อาจคิดให้จิตเปลี่ยนความรู้แจ้งนั้นได้ จิตที่แจ้งสัจธรรมแล้ว จะมีอิทธิพลเหนือเจตสิก หรือความคิดของสมอง สามารถเป็นผู้นำสมองให้คิดถูกคิดดีกว่าเดิม จิตที่ได้รับรู้วิปัสสนาญาณแล้ว กิเลสตัณหา จะเข้ามาครอบงำได้น้อยลงๆ เจตสิกสาม คือเวทนาสัญญาสังขาร ที่เป็นอกุศลก็จะน้อยลงๆ ทำให้จิตวิญญาณมีทุกข์น้อยลงๆ ถ้าวิปัสสนาบ่อยๆ จนกิเลสตัณหาหายหมดไปสิ้นเชิง ก็จะถึงขั้นปล่อยวางอุปาทานขันธ์ห้าได้จริงๆ เริ่มตั้งแต่ไม่ยึดมั่นในตัวตน ดับกิเลสสังโยชน์สามได้โสดาบัน ดับสังโยชน์ห้าได้อนาคามี และดับสังโยชน์สิบได้อรหันต์  ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

วิปัสสนาญาณ